Lãnh đạo

A.  Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thanh Phong Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Ông Phạm Quế Phong      Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Hải   Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Vũ Hưng                 Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Thành Thành viên Hội đồng quản trị

B.   Ban Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Thanh Phong Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Tiến Việt Phó Tổng Giám Đốc

Ông Đặng Quang Huy Phó Tổng Giám Đốc

C.  Ban Kiểm Soát

Ông Đinh Phúc Tráng Trưởng Ban

Mai Thị Loan Thành Viên

Nguyễn Thị Anh Thư Thành Viên