Lãnh đạo

A.  Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thanh Phong Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị

Ông Phạm Quế Phong  Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Vũ Hưng                 Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Thành Thành viên Hội đồng quản trị


B.   Ban Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Thanh Phong Tổng Giám Đốc

Bà Phạm Thị Thúy Mùi Phó Tổng Giám ĐốcC.  Ban Kiểm Soát

Mai Thị Loan Trưởng Ban