Người liên hệ: Ms. Hồng Nhung 

Phòng: Hành Chánh Nhân Sự

Email: nhung.nguyen@petropacific.com.vn.